Advanced Toolform Z Level | WorkNC 2019 R1 Info Icon
Người dùng có thể dùng bất kỳ hình dạng tool nào để tính toán đường chạy dao, dùng kiểu Planar Finishing trên các mặt nông và kiểu Z-Level trên các vùng dốc của chi tiết.
 

Advanced Toolform Z Level | WorkNC 2019 R1

Advanced Toolform Z Level | WorkNC 2019 R1

Người dùng có thể dùng bất kỳ hình dạng tool nào để tính toán đường chạy dao, dùng kiểu Planar Finishing trên các mặt nông và kiểu Z-Level trên các vùng dốc của chi tiết.

 
WorkPLAN Interface | WorkNC 2019 R1

WorkPLAN Interface | WorkNC 2019 R1

The Interface with WorkPLAN reinforces Vero Software's commitment to improving the entire workflow of our customers, simplifying administration and ensuring consistency from quoting to delivery.

 
Bottom Allowance | WorkNC 2019 R1

Bottom Allowance | WorkNC 2019 R1

Especially required by Electrode machinists, the separate allowance for the Z axis is a welcome improvement to WorkNC's renowned Roughing Toolpath.

 
Lateral Passes Thread Mill | WorkNC 2019 R1

Lateral Passes Thread Mill | WorkNC 2019 R1

Bạn có thể đặt lateral step cho các đường chạy daoThread Milling, Contouring & Chamfering thay vì phải áp dụng nhiều đường chạy dao để đạt kết quả tương tự như trước đây.

 
Contour Remachining | WorkNC 2019 R1

Contour Remachining | WorkNC 2019 R1

Ở các phiên bản WORKNC trước, việc xác định các level khác nhau để gia công trên trục Z là điều không thể. Tuy nhiên, phiên bản 2019R1 đã bổ sung option này, sử dụng các thông số Z-step.

 
Bottom Up | WorkNC 2019 R1

Bottom Up | WorkNC 2019 R1

Đường chạy dao "Tangent to Curve" cho phép người dùng cắt từ dưới lên, rất hữu ích cho các dao hình dạng T-Cut.

 
Helical Lead In | WorkNC 2019 R1

Helical Lead In | WorkNC 2019 R1

The Tapping/Threading toolpath now offers the option to Lead in and out the part in a helical shape, allowing for the tool to already ease into the part in the pattern it will following in the cutting passes.