WORKNC SMIRT

SMIRT ShapeMill

SMIRT là giải pháp tích hợp cho ngành công nghiệp đột dập có khả năng mô phỏng, phay tuyến tính, khoan, lập kế hoạch và phân tích chi phí. Để biết đầy đủ thông tin về các dòng sản phẩm SMIRT, vui lòng truy cập www.smirtware.com.

Chúng tôi tạo ra sản phẩm SMIRT ShapeMill để dành cho những khách hàng muốn tận dụng điểm mạnh của SMIRT cũng như chức năng phay 3D hiệu quả của WORKNC. Với giải pháp SMIRT ShapeMill, chúng ta có thể tự động chuẩn bị dữ liệu gia công từ trong môi trường SMIRT và thực hiện việc tính toán trong môi trường WORKNC

ShapeMill tạo một điểm truy cập duy nhất cho tất cả dữ liệu cần thiết . Khi File thiết kế chính SMIRT được mở, ShapeMill  luôn đảm bảo dữ liệu WORKNC quan trọng vẫn được kết nối với file SMIRT.

Các tính năng:

  • Là giải pháp thân thiện đối với người vận hành máy và kỹ sư
  • Tự động điền đầy lỗ và mở rộng bề mặt
  • Phương pháp thực hành tốt nhất với “Phương pháp phay” (tích hợp SMIRT + WORKNC macros) tiếp cận theo hình thức "Ấn 1 nút" ("Push one button")
  • Không cần môi trường  CAD preparation
  • Có thể tích hợp với modun SMIRT khác
  • Toàn bộ sức mạnh của WORKNC được kết hợp với tính hiệu quả và khả năng tích hợp SMIRT