CNC CAD/CAM -Gia công tinh Z 5 trục Info Icon
CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh Z 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com
 

CNC CAD/CAM -Gia công tinh Z 5 trục

CNC CAD/CAM -Gia công tinh Z 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh Z 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC CAD/CAM Gia công tinh lăn 5 trục

CNC CAD/CAM Gia công tinh lăn 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh lăn 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC CAD/CAM Gia công tinh phẳng 5 trục

CNC CAD/CAM Gia công tinh phẳng 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh phẳng 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC CAD/CAM Gia công tinh 5 trục tự động

CNC CAD/CAM Gia công tinh 5 trục tự động

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh 5 trục tự động (Auto 5)

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC CAD/CAM Gia công tinh Z 5 trục tự động

CNC CAD/CAM Gia công tinh Z 5 trục tự động

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công tinh Z 5 trục tự động (Auto 5).

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC CAD/CAM Gia công xoắn ốc 5 trục

CNC CAD/CAM Gia công xoắn ốc 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công xoắn ốc 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC Gia công phay hốc 5 trục

CNC Gia công phay hốc 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công phay hốc 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC Gia công phay groove 5 trục

CNC Gia công phay groove 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công groove 5 trục.

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC Phay/Tái gia công 5 trục tự động

CNC Phay/Tái gia công 5 trục tự động

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Tái gia công 5 trục tự động (Auto 5)

www.sescoi.com
www.workncg3.com

 
CNC Gia công bán hoàn thiện 5 trục

CNC Gia công bán hoàn thiện 5 trục

CNC - Gia công phay 2 đến 5 trục với phần mềm WorkNC - Sesscoi CAD/CAM.
Gia công phay bán hoàn thiện 5 trục.