WORKNC CAD TranslatorsWORKNC CAD TranslatorsWORKNC CAD Translators

PDFWORKNC Translators

WORKNC direct translators  là công cụ hoàn hảo để sử dụng WORKNC với file CAD từ những hệ thống CAD khác . chúng làm giảm thiểu hoặc loại bỏ các vấn đề quản lý dữ liệu giữa khách hàng và workshop.

Native CAD files translators dành cho:

 • VISI
 • Pro-Engineering
 • Unigraphics
 • CATIA V4
 • CATIA V5
 • CATIA V6
 
WORKNC có thể chạy được các file trung gian sau X_T ,  IGES, STEP và STL. Đặc biệt là file native CAD, một công cụ WORKNC direct translators  có thể mở các file đó. WORKNC’s dircet translators đã liên tục được phát triển để mang lại mức hiệu suất và độ tin cậy tối ưu khi mở các file native CAD. WORKNC direct translators luôn được cập nhật các thay đổi của các định dạng file khác nhau.
 

Gói/nhóm cơ bản

Gói/nhóm đầy đủ

 • JT
 • CADDS
 • Inventor
 • ACIS
 • Solid Edge
 • JT
 • CADDS
 • Inventor
 • ACIS
 • Solid Edge
 • Pro-Engineer
 • Unigraphics
 • CATIA V4
 • CATIA V5
 • CATIA V6
 

Xem biểu đồ so sánh Default Direct Interfaces

Xem biểu đồ so sánh Optional Direct Interfaces