extra workzone

WORKNC Extra Workzone Calculation

Ưu điểm của giải pháp này chính là khả năng tính toán thêm một Workzone bổ sung. Với hợp đồng bảo dưỡng hiện tại, bạn sẽ có chức năng này. Bạn có thể sử dụng nó để xử lý song song các quá trình trong workzone bổ sung.

Các tính năng:

  • Có thể tính nhiều workzone cùng một lúc
 

Nhấn vào đây để xem biểu đồ so sánh