Release Videos Thumbnail
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
WORKNC CAD/CAM 2020.1 New Release
 
3 LỢI ÍCH NỔI BẬT Ở WORKNC 2020
 
1. Cải thiện chất lượng bề mặt
Chất lượng bề mặt 3D được cải thiện tốt hơn nhờ khả năng tùy chỉnh Z Step trong chức năng Z-level finishing

2. Giảm thời gian tính toán
Thời gian tính toán các quá trình gia công Parallel được cải thiện rõ rệt ở phiên bản WorkNC 2020 này

Những cải tiến về thuật toán trong gia công Waveform cũng giúp giảm 70% thời gian tính toán

Giảm gần 70% thời gian khởi tạo stock 3D các model CAD & Casting
 
3. Cải tiến bộ nhớ sử dụng 
Bộ nhớ được quản lý hiệu quả, quá trình chỉ xem xét những mặt cần thiết. Người dùng có thể thực hiện tính toán cùng lúc nhiều nguyên công